SINO ANG DAPAT SAMBAHIN

Sending
(0)
Book Author : AHMAD JIBREEL SALAS
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :49
View book :
Read Books : 31
  • Description
  • Reviews (0)
Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan. Ang Suhuf (Kalatas ni Abraham), ang Zabur (Psalmo ni David), ang Tawrah (Torah ni Moises), ang Injeel (Ebanghelyo ni Hesus) at ang Qur’an na ipinahayag kay Muhammad – lahat ay tila isang tanikalang gumagapos sa iisang hugpong na mensahe – “O, Sangkatauhan! sambahin ninyo ang inyong Diyos na Lumikha sa inyo!”
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *